Supervize a vzdělávání budoucích či začínajících terapeutů

V supervizi se zaměřuji pouze na případovou supervizi individuální. 

Rovněž se podílím na vzdělávání budoucích a začínajících psychoterapeutů, přes výcvikovou supervizi a mentoring

Podobně jako v terapii pracuji integrativně. Tzn., že míchám různé empiricky ověřené přístupy, směry, tak jak je v danou chvíli třeba, vždy s respektem k supervidovanému. Se zadavatelem v prvních setkáních mapujeme, na čem budeme pracovat. 

Jako supervizor Asociace manželských a rodinných poradců ČR, České asociace pro psychoterapii a České daseinsanalytické společnosti.  Ctím etická pravidla.


Informace pro frekventanty, studenty psychoterapie/výcvik

Základní studijní literatura

Boss, M. Včera v noci se mi zdálo. Triton, 2002.

Condrau, G. S. Freud a M. Heidegger DA teorie neuróz a PT. Triton, 1998.

Čálek, O. Skupinová daseinsanalýza. Triton, 2004.

Hogenová, A., Slaninka, M. Žít z vlastního pramene… Malvern, 2019.

Kottler, J., Carlson, J. Nezdařená terapie…. Portál, 2006.

Mikloška, P. Metadovednosti a (ne)vědomí v psychoterapii. 2013.

Prochaska, J.O. Norcross, J.C. Psychoterapeutické systémy. Grada, 1999, 2023.

Pavlovský, P. DP: Psychické onemocnění v zrcadle snů… 2010.

Růžička, J. Péče o duši v perspektivách psychoterapie. Triton, 2003.

Růžička, J. Čálek, O.: Výklad snů DA metodou. Triton, 2016.

Timuľák, L. Základy vedení psychoterapeutického rozhovoru. Portál, 2006.

Yalom, I. Existenciální psychoterapie. Portál, 2006.

Yalom, I. Teorie a praxe skupinové psychoterapie. Portál, 2007.

Yalom, I. Lži na pohovce, Portál, 1999.

Vacková, L. DP: Hledání smyslu bytí jako cesta DA psychoterapie. Vyžití DA poradenských programů v pedagogické praxi. UK, 2016.

Vybíral, Z., Roubal, J. Současná psychoterapie. Portál, 2010.

Vybíral, Z. Jak se stát dobrým psychoterapeutem. Portál, 2016.

Časopis Psychoterapie. MU Brno.

Vymětal, J. a kol. Úvod do psychoterapie, Obecná psychoterapie, Speciální psychoterapie. PA nakladatelství.


Odkazy


Vytvořte si webové stránky zdarma!